Bestuur en Stichting ‘de Stroming’

Missie en visie

Het bestuur van De Stroming ziet het als zijn missie kwalitatief hoogstaand Protestants Christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in het Land van Heusden en Altena. We laten ons hierbij elke dag weer inspireren door de Bijbel, die de basis vormt van ons handelen. Wij zien ieder kind als een uniek schepsel met van God ontvangen talenten. Elk kind heeft daarom eigen onderwijsbehoeften. De scholen van De Stroming stemmen via het onderwijsleerproces af op deze onderwijsbehoeften. Dat begint met het bieden van een veilige omgeving.

De scholen van De Stroming hebben een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen. Ze hebben ook allemaal hun ‘couleur locale’, want ze staan midden in de samenleving en vormen het hart van hun omgeving. De Stroming ziet het als haar opdracht om in zoveel mogelijk kernen in het Land van Heusden en Altena Protestants Christelijk basisonderwijs te verzorgen. Wij achten de samenwerking met ouders/verzorgers van het grootste belang. Wij zijn gericht op resultaten (hoge opbrengsten) én op welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij zien onze medewerkers als het sociale kapitaal van de vereniging, want zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs.

Naam en logo

De Stroming heeft haar voedingsgebied tussen Maas en Merwede. In Johannes 7 vers 38 wijst Jezus op stromen van levend water als de goede boodschap voor zijn volgelingen. Het logo heeft een dynamische vorm. Het geeft aan dat er steeds beweging is, een continu leren. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die is omgeven door geloof en hoop.

Organisatie van De Stroming

Onder het bevoegd gezag van “De Stroming”, Stichting voor Protestants Christelijk primair onderwijs in het Land van Heusden en Altena vallen onderstaande scholen:

cbs De Ark te Meeuwen

cbs De Parel te Rijswijk

cbs De Regenboog te Nieuwendijk

cbs De Sprankel te Dussen 

cbs De VerreKijker te Waardhuizen           

cbs De Zaaier te Andel

cns d’Uylenborch te Almkerk

cbs Eben-Haëzer te Woudrichem

cbs Het Baken te Werkendam                           

cbs Het Fundament te Genderen

cbs ’t Kompas te Werkendam

Vereniging De Stroming is opgericht op 23 november 2000.

Op 22 juni 2022 is bij notariële akte de vereniging omgezet naar een stichting.

Sinds 1 augustus 2018 zijn het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer Martin de Kock is vanaf 1 september 2022 het College van Bestuur en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming.

Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personeelszaken, een controller, een beleidsmedewerker huisvesting en een secretarieel medewerker.

Contactgegevens bestuurskantoor:

Bezoekadres: Waardhuizen 38, 4287 LS WAARDHUIZEN, 0183 – 501613

Postadres: De Stroming, Postbus 161, 4250 DD WERKENDAM

Contact mailadres: secretariaat@destroming.eu

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden. Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs.

Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden) medezeggenschapsraad (MR) en de (bovenschoolse) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt deze inbreng gewaarborgd.


Voor ouders blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

Meer informatie over stichting De Stroming kunt u vinden op: www.destroming.eu

** Organogram De Stroming **