MR

Wat is de Medezeggenschapsraad?
De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel en voert overleg met het bestuur over alle voorkomende zaken die de school aangaan. Ons streven is om bij te dragen aan het goed functioneren van de school ten behoeve van de leerlingen. Aan de ene kant willen we de belangen van ouders en leerlingen, als consumenten van het “product onderwijs”, zo goed mogelijk behartigen.  Aan de andere kant willen we constructief meedenken over de ontwikkeling van het schoolbeleid.


Wat mag de MR?
De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij beslissingen die het bestuur van plan is te nemen. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: instemmingsrecht en adviesrecht.

Mogelijke beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft, zijn ondermeer:

– Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school

– Vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan

– Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders

– Vaststelling of wijziging van het schoolreglement

– Beleid inzake aanstelling van de schoolleiding

Mogelijke beslissingen waarbij de MR adviesrecht heeft, zijn ondermeer:
– Verandering van de grondslag van school
– Fusie met een andere school
– Beleid inzake aanstelling of ontslag van de leerkrachten
– Regeling van de vakantie

Wat heeft u aan de MR?
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, ook ongevraagd.
Iedere ouder en ieder personeelslid kan contact opnemen met (een lid van) de MR over zaken die de school betreffen. De MR-leden zitten tenslotte als afgevaardigden van alle ouders en van alle personeelsleden in de medezeggenschapsraad!
De MR vergadert een aantal keer per jaar, in de nieuwsflits wordt bekend gemaakt wanneer de volgende vergadering plaats zal vinden. Als ouders agendapunten willen inbrengen kunnen zij dit doen via de oudergeleding, bij voorkeur schriftelijk. Als personeelsleden agendapunten willen inbrengen, zal dit gebeuren via de teamgeleding.

Wie zitten er in de MR?
Oudergeleding:

Nadieh Bulthuis – voorzitter

Kim van Breugel – Hak – lid

Teamgeleding:
Corine Smits – lid / Secretaris

Anet Koekkoek – lid / Secretaris

Heeft u vragen aan de MR?
We ontvangen ze graag schriftelijk en bespreken ze op onze eerstvolgende vergadering.
Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan natuurlijk ook.
Het adres van de MR is:   mr.ebenhaezer@destroming.eu