Verlof aanvragen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. (Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op de maand waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we streven ernaar om ook de vierjarigen de school ‘geregeld te laten bezoeken’). Het ‘geregeld bezoeken’ van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente zijn daarover afspraken gemaakt. De directeur van de school mag voor ten hoogste tien dagen verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij ‘problemen’ te waarschuwen.

U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand van dit standaardformulier.
Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen) en indien mogelijk worden voorzien van bewijsmiddelen (kaart, uitnodiging o.i.d.).
U kunt het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij de directeur.

De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;

  • In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op;
  • Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig. 
  • In de schoolgids op bladzijde 26/27 kunt u de criteria vinden voor het toekennen van extra verlof.